Державний капіталізм: поняття, основні тези, методи і цілі


Опубликованно 11.10.2018 07:51

Державний капіталізм: поняття, основні тези, методи і цілі

Під державно-монополістичним капіталізмом розуміється комплекс проведених державою заходів, які спрямовані на прискорення економічного розвитку в певні періоди. Його сутність визначається класовим станом держави, історичною обстановкою, а також специфікою економіки. Він є різним у такі періоди, як: домонополистический, встановлення диктатури пролетаріату, завоювання політичної незалежності країнами, що розвиваються. Визначення державного капіталізму

Це багатозначний політико-економічний термін, що включає в себе наступні визначення:

Суспільний лад, при якому апарат управління державою виступає в ролі капіталістів. Ця трактування сформувала напрям в політико-економічної думки, вважало, що з 1930-х рр. в економіці СРСР була саме така модель. Найбільш послідовно цей напрямок в теорії державного капіталізму обґрунтував Тоні Кліфф. Він писав у 1947 році, що існує можливість існування такої моделі, коли в ролі капіталіста виступає державний управлінський апарат. При цьому вища номенклатура – державна і партійна – в особі великих держчиновників, директорів та адміністрації підприємств привласнює додаткову вартість. Одна з моделей капіталізму, якій притаманне зрощення капіталу з державою, прагнення влади до контролю великого приватного бізнесу. Дане розуміння пов\'язане з этатизмом. Це ідеологія, яка стверджує провідну роль держави у всіх сферах – політичній, економічній і приватної. Існує поняття близьке до державного капіталізму, але відрізняється від нього. У марксистсько-ленінській теорії є виділення капіталізму державно-монополістичного. Це різновид монополістичного капіталізму, який характеризується поєднанням могутності держави з ресурсами монополій. Сутність поняття

Вона полягає в участі держави в капіталістичних формах господарювання і визначається такими факторами, як: Класова природа держави. Конкретна історична ситуація. Специфіка економіки країни.

Один з головних елементів держкапіталізму, чинного в буржуазному суспільстві, – державна капіталістична власність. Вона виникає в період домонополістичного капіталізму як результат створення нових підприємств за рахунок держбюджету. У першу чергу це стосується військових галузей.

Розширення держвласності при капіталізмі відбувається за допомогою націоналізації деяких виробництв і цілих галузей. Здебільшого це малорентабельні види. Таким чином держава дотримується інтереси капіталістів.

Має місце також і змішана власність – це так звані змішані товариства, утворені за допомогою придбання державою акцій приватних компаній, вкладень державних коштів у приватні підприємства. Характер державно-монополістичного державним капіталізмом отримується, як правило, в імперіалістичних країнах. Знаряддя перебудови

У тих державах, які досягають незалежності в результаті падіння колоніальної імперіалістичної системи, є свої особливості. У цих країнах державний капіталізм є важливим засобом впровадження державного чинника в економіку. Він використовується як знаряддя перебудови тієї господарської структури, що склалася під час колоніальній або напівколоніальній залежності.

За умови, що на чолі держави стоять демократичні елементи з прогресивною спрямованістю, розглянутий вид капіталізму – це засіб боротьби з засиллям іноземного капіталу, сприяння зміцненню та подальшому розвитку національної економіки. Державно-монополістичний капіталізм

Він має принципову відмінність від досліджуваного нами виду політико-економічних відносин. Якщо ЦК виникає на ранніх стадіях, то ГМК є завершальним етапом капіталістичного розвитку.

В основі першого – недостатність накопиченого капіталу, тоді як другий характеризується його величезним нагромадженням, а також пануванням монополій, концентрацією виробництва, відсутністю вільної конкуренції.

У першому головне – це держвласність, а в другому – злиття держави з приватними монополіями. Соціальна функція державно капіталізму полягає у підштовхуванні просування вперед буржуазного розвитку. Тоді як ГМК покликаний зберігати перезрілий капіталізм в умовах загальної кризи у що б то не стало. Соціалізм і державний капіталізм

Досліджуваний нами суспільний лад може існувати і в перехідні періоди. Так було при переході від соціалізму до капіталізму. Але це була особлива форма підпорядкування диктатури пролетаріату підприємств, що належали буржуазії, покликана підготувати умови для усуспільнення виробництва на соціалістичній основі.

Шлях перетворення приватних підприємств в соціалістичні допомогою держкапіталізму лежав через: Закупівлю продукції державою за фіксованими цінами. Укладення договорів на переробку сировини, що надається держструктурами капіталістичним підприємствам. Повний викуп державою продукції. Утворення змішаних приватно-державних підприємств.

У змішаних підприємствах фактично всі засоби виробництва передаються в руки держави. Протягом певного періоду часу колишнім капіталістам виплачується якась частка додаткового продукту. Вона має вигляд відсотка, який розраховується від оціночної вартості майна, що став громадським. У Радянському Союзі

Державний капіталізм в СРСР в перехідний період мав невеликі розміри. Основними його формами були оренда капіталістами держпідприємств і видача концесій. Його особливістю було те, що державні капіталістичні підприємства були одночасно і загальнонародною власністю.

Тоді як у власності орендарів і концесіонерів був тільки оборотний капітал – грошові кошти, готова продукція. А основні фонди, в які входили, наприклад, земля, будівлі, обладнання, не могли бути ні продати, ні передані іншим особам капіталістом. При цьому фінансові органи не могли стягувати борги за рахунок основних засобів. Боротьба класів

Відносини між робітниками і капіталістами залишалися відносинами найманої праці і капіталу. Робоча сила залишалася товаром, а антагонізм класових інтересів зберігся. Однак ці відносини контролювалися і регулювалися пролетарським державою. Це впливало на зміну умов боротьби класів на користь робітників.

Державний капіталізм в СРСР не отримав широкого розмаху з-за швидкого зростання великої соціалістичної промисловості. Іншою причиною було активне опір буржуазії спроб радянського держави використовувати його для соціалістичних перетворень. Тому і сталася насильницька експропріація. Інші форми перетворень

Як засіб перетворення буржуазної власності в соціалістичну державний капіталізм в перехідний період використовувався в деяких соцкраїнах. Найбільш вираженим він був у таких країнах, як НДР, Корея, В\'єтнам.

Особливістю розвитку державного капіталізму в них було те, що їм не доводилося вдаватися до послуг іноземного капіталу. Така можливість слідувала з надання всебічної допомоги з боку СРСР. Основною формою ЦК тут були змішані підприємства державно-приватного характеру за участю приватного національного та державного капіталу.

До утворення таких підприємств існували менш розвинені підприємства. Їх комерційна або виробнича діяльність була під прямим контролем пролетарської держави. Поступово відбувалося перетворення змішаних підприємств в соціалістичні. Погляд В. І. Леніна

На його думку, коли під час перехідного періоду ще не повністю утвердився соціалізм, державний капіталізм може зіграти важливу роль на шляху перетворення економіки в соціалістичну. Будучи особливим укладом, він являє собою більш прогресивну форму господарства в порівнянні з такими, як приватний капіталізм, дрібнотоварне і натуральне виробництво.

Він полегшує країні перехід до соціалізму, оскільки дає можливість збереження або створення великого машинного виробництва, використання грошових коштів, знань, досвіду і організаторських здібностей буржуазії в інтересах пролетаріату. Далі розглянемо форми державного капіталізму в Росії сучасного періоду. У лихі 90-е

Державно-олігархічний капіталізм – так умовно називали форму управління, що склалася в 90-ті роки минулого століття в нашій країні. В той період в економіці панівні позиції перейшли в руки вузької групи підприємців, які були тісно пов\'язані з чиновниками. Таке зрощення носить назву олігархії.

За підсумками перебудови в умовах великої інфляції і приватизації у номенклатури були всі переваги в отриманні колишніх господарських об\'єктів у власність держави. В процесі «шокової терапії» підприємці намагалися організувати свій бізнес.

Однак для здійснення діяльності в рамках закону існувало безліч перешкод. Наприклад, таких як: високі податки, інфляція, протиріччя в законах, їх швидка зміна. Це призвело до зростання так званого тіньового капіталу, а потім і до його зрощення з корумпованим чиновництвом.

Воно займалося безкарним прикриттям порушень закону, користуючись службовим становищем з метою створення своїх фінансових структур і приватизації в свою користь. Іншою силою, що прийняла участь у становленні описуваної форми державного капіталізму в Росії, був транснаціональний, і в першу чергу, західний капітал. Розвиток процесу

В ході гострої конкурентної боротьби, яка супроводжувалася суперництвом за політичний вплив, відбулося виділення декількох олігархічних груп, які мають фінансово-промисловий напрямок. Вони були найтіснішим чином пов\'язані з групами впливових чиновників і транснаціональними структурами.

В результаті цими утвореннями був встановлений контроль над найважливішими економічними сегментами в Росії. Перерозподіл впливу сталося, коли до влади прийшов Ст. Ст. Путін, який повів боротьбу з олігархічною верхівкою. У підсумку в керівництві економікою посилилася роль чиновників і погіршилися позиції впливу бізнесменів на чиновників. В наш час

Після закінчення кризового періоду 2008-2009 років в економіці багатьох країн відзначається зростання ролі великих держкорпорацій. Це повною мірою відноситься і до нашої країни. Провідна роль в економіці у нас відведена таким структурам, як «Роснефть», «Газпром», «ВТБ», «Ощадбанк», «Ростелеком» і іншим. Така форма господарювання тяжіє до державно-корпоративного капіталізму.

При цьому чітко простежується тенденція до посилення держсектора в економіці. А також посилюється контроль над усією економікою за допомогою укрупнення державних господарських структур. Це, в свою чергу, негативно позначається на отриманні прибутку в приватному секторі.

У Росії, як і в деяких інших країнах, безліч приватних компаній знаходяться в залежності від заступництва держави. Це виражається у видачі кредитів, субсидій, підписання контрактів. У таких компаніях держава вбачає засіб ведення конкурентної боротьби з іноземними комерційними суперниками. Воно дозволяє їм грати роль домінанта як у внутрішній економіці, так і на експортних ринках.

Обов\'язок щодо фінансування таких компаній частково лежить на фондах національного добробуту. Це державні інвестиційні фонди, у портфелі яких входять: Іноземні валюти. Державні облігації. Нерухомість. Цінні метали. Частки в статутних капіталах вітчизняних і зарубіжних фірм.

Сьогодні державний капіталізм знаходить вираз у тому, що вже не приватні акціонери, а уряду є власниками найбільших світових нафтових компаній. Вони контролюють 75% від загальносвітових запасів енергоносіїв. Знаходяться у власності держав або управляються ними 13 найбільших нафтових компаній у світі. Соціальний аспект

На закінчення розглянемо три різновиди соціально орієнтованих моделей економіки державного капіталізму. Перша модель використовується в США. Вона будується на ринковому саморегулюванні економіки, має низьку частку держвласності і незначне пряме втручання держави у виробничі процеси. Основні переваги: гнучкість економічного механізму, зорієнтованого на зміну ринкової кон\'юнктури; висока активність підприємців, орієнтація на нововведення, пов\'язана з великими можливостями вигідного вкладення капіталу.

Друга модель – японська. Для неї характерні: ефективне і чітке взаємодія між державою, працею і капіталом (уряд, промисловці, фінансисти і профспілки) в інтересах просування до національним цілям; колективістський і патерналістський дух на виробництві; система довічного найму, сильний акцент на людський фактор. Третя модель. Створена у Франції та Німеччини після Другої світової війни. Її від інших відрізняють такі параметри, як: змішана економіка, де велика частка держвласності; здійснення макроекономічного регулювання засобами не тільки бюджетно-податкової і кредитно-грошової політики, але й політики структурної, інвестиційної, трудовий (політика регулювання зайнятості); висока частка у ВВП держбюджету – так звана держава добробуту; сприяння розвитку малого та середнього бізнесу; розвиток системи соціальної підтримки людей при значних витратах на це держави; функціонування інституту демократії у виробництві. Автор: Ольга Стрєлкова 4 Серпня, 2018Категория: Новости